Promovimi i programeve cilësore dhe gjithëpërfshirës, të bazuar në drejtësi, barazi dhe respekt për diversitetin, që i kontribuon afrimit të marrëdhënieve ndëretnike.

IAMN

Kush jemi ne?

IAMN ka për qëllim avansimin e raporteve ndëretnike të cilat do të zhvillohet nën frymen europiane në gjithë teritorin e Republikës se Kosovës por me theks të veçantë ato komuna ku komunitetet jetojnë dhe veprojnë së bashku dhe e gjithë kjo do të zhvillohet në frymen e barazi ndëretnike dhe ndërkulturore.

Aktiviteti i institutit ndërlidhet me hulumtime kërkimore, shkencore dhe analiza që ndërlidhen mbi gjendjen faktike të jetes se tyre në komunitet, përceptimi i tyre mbi qasjen e instuticioneve lokale dhe atyre qendrore, mbi gjendjen e sigurise dhe qasjes se tyre dhe tematikat tjera të rendesishem për komunitetin në vazhdimësi e cila do të mundëson që të nxjerren rekomandime për organet shtetrore për tja përmisuar gjendjen e komuniteteve në komunitet.

Bëhu pjesë e IAMN

IAMN është e përkushtuar në promovimin e programeve cilësore dhe gjithëpërfshirës, të bazuar në drejtësi, barazi dhe respekt për diversitetin, që i kontribuon afrimit të marrëdhënieve ndëretnike.

Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pavarësisht prej racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Për t’u anëtarësuar në organizatë, secili i interesuar duhet të pranojë Statutin dhe Misionin e organizatës dhe të angazhohet për përmbushjen e qëllimeve të organizatës.

Kuvendi i Anëtarëve

Kuvendi i Anëtarëve është organi më i lartë qeverisës i organizatës. Ai përbëhet prej të gjithë anëtarëve të organizatës.

Kuvendi i Anëtarëve ka përgjegjësinë më të lartë për politikën dhe çështjet financiare të organizatës. Në këtë kuadër, Kuvendi i Anëtarëve ka kompetencë të zgjedhë dhe të shkarkojë zyrtarët në pozita udhëheqëse të OJQ-së, të aprovojë raportet periodike financiare dhe të punës, të interpretojë dhe ndryshojë Statutin, si dhe të vendosë për bashkimin, ndarjen apo shuarjen e OJQsë.
Këto përgjegjësi nuk mund të delegohen në organet tjera më të ulta.

Organi udhëheqës (Bordi)

Bazuar në përgjegjësitë e dhëna me këtë statut, organi udhëheqës i ndërmjetëm Bordi Ekzekutiv duhet të veprojë çdo herë në pajtim me qëllimin e organizatës.

Bordi do të ketë këto përgjegjësi ekzekutive dhe propozon përfaqësuesin e autorizuar të organizatës,të kontrollojë implementimin e qëllimit dhe aktiviteteve të parapara në statut, mbikqyrja e punës së zyrtarëve dhe nëpunësve të OJQ-së.

Bordi zgjedhet nga Kuvendi i Shoqatës. Ata do të zgjedhen individualisht me shumicë të votave nga anëtarët e pranishëm. Mënyra e zgjedhjes dhe rregullat e punës së anëtarëve të Bordit mund të rregullohen me një Rregullore të veçantë për punën e Bordit, e cila aprovohet nga Kuvendi i Anëtarëve me shumicë votash.

IAMN: Istraživanje o učinku srpskih predstavnika u skupštinu Kosova, vladi Kosova i opštinama sa srpskom večinom

Institut za afirmaciju medjuetničkih odnosa (IAMN) je u period od 15 Aprila do 31 Avgusta realizovao istraživanje sa 501 anketiranih vezano za performansu ( učinak) srpskih ministara u vladu Republike Kosova, srpske poslanike u skupštinu Republike Kosova i lokalnu...

VATIKANI NJË HAP DREJT NJOHJES

  Emanuel Demaj anëtar i bordit të IAMN-së për marrëdhënie me Vatikanin në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, e ka quajtur si shumë të rëndësishme vendimin e Vatikanit për kishën e Kosovës, e cila nga Administratura Apostolike, tani do të jetë Ipeshkvi...

Sfidat ne skenen politike serbe ne Republiken e Kosoves pas vrasjes se politikanit serbe Oliver Ivanoviq

Duke folur për vrasjen e Oliver Ivanoviç, Slavisa Petkoviç thotë se kishte pasur mosmarrëveshje mes përfaqësuesve të serbëve në Kosovë, por se vrasjet nuk ekzistonin kurrë. Megjithatë, siç thotë ai, hyrja e SNS në pushtet ka ndryshuar gjithçka, sepse sipas tij, kushdo...

Hulumtimi i IAMN-Njohja e armikut te brendshem Sfidat e komunitetit serb ne Kosove

  Nė njė konferencė qė prezantoi hulumtimin "Zbulimi i Armikut tė Brendshem: Problemet e Komunitetit Serb nė Kosovė", u tha se vrasja e Oliver Ivanoviqit u shqetėsua jo vetėm nga serbėt, por nga e gjithė Kosova. Njė studim i kryer nga instituti tregon se serbėt, dhe...

Statuti

STATUTI I INSTITUTI PËR AFIRMIMIN E MARRDHËNIEVE NDËRETNIKE Promovimi i programeve cilësoer dhe gjithëpërfshirës, të bazuar në drejtësi, barazi dhe respekt për diversitetin, që i kontribuon afrimit të marrëdhënieve ndëretnike. Ky statut do të qeverisë shoqatën...